TH  |  EN

โครงงานเครื่องอัดกระป๋อง อัตโนมัติ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องอัดกระป๋อง อัตโนมัติ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่ ผู้จัดทำ สามเณรธนันท์ ต้นจาน สามเณรณัฐวุฒิ แมตสอง สามเณรธนภัทร อชิตะโชคชญา ครูที่ปรึกษา นางสาวเบญจมาศ หงษ์ห้า    

โครงงานAI LOVE BIRD โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานAI LOVE BIRD โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร ผู้จัดทำ นางสาวอรลดา ปิงวัง นางสาวเพชรไพลิน ผลาจันทร์ ครูที่ปรึกษา นายสานิต โลบภูเขียว นายเลิศชาย คุณแสน

โครงงานถังขยะอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานถังขยะอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน ผู้จัดทำ นางสาวฐิตาพร แซ่เติน นางสาวอาทิตยา คำภาลา นางสาววิภาดา สกลโอฬาร ครูที่ปรึกษา นายสิงห์ สุจันทร์ นางดวงพร สุจันทร์  

โครงงานเครื่องผลิตสารปรุงดินจากเศษอาหาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จ.พะเยา

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องผลิตสารปรุงดินจากเศษอาหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จ.พะเยา   ผู้จัดทำนายฉลองราชย์ นามพุฒนายปิยะวัชร์ ธรรมขันนางสาวสุชานาถ ทะจันทร์ ครูที่ปรึกษานายณัฏฐชัย มาตานางสาวทิพย์สุดา หอมนาน https://www.youtube.com/watch?v=1TXOdf9-dDs