TH  |  EN

โครงงานเครื่องอัดกระป๋อง อัตโนมัติ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องอัดกระป๋อง อัตโนมัติ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่ ผู้จัดทำ สามเณรธนันท์ ต้นจาน สามเณรณัฐวุฒิ แมตสอง สามเณรธนภัทร อชิตะโชคชญา ครูที่ปรึกษา นางสาวเบญจมาศ หงษ์ห้า    

SE13 ระบบตรวจจับใบหน้าการรับ-ส่งนักเรียนประจำ ( Setsatian Boarder Bright System SBBS) โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จ.กทม

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานระบบตรวจจับใบหน้าการรับ-ส่งนักเรียนประจำ ( Setsatian Boarder Bright System SBBS) โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จ.กทม ผู้จัดทำ“นางสาวนลินรัตน์ พรวิวัฒน์สุขนางสาวนลพรรณ อารีย์รัตนะนครนางสาวอแมนด้า วงค์สรณะ ครูที่ปรึกษานายพิษณุ พลเยี่ยมนางสาววรกานต์ นันทะบุตร   https://www.youtube.com/watch?v=uHcgE4mELkY 

โครงงานเครื่องตรวจวัดมลพิษอากาศที่เกิดจากโรงงานปาล์ม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องตรวจวัดมลพิษอากาศที่เกิดจากโรงงานปาล์ม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ ผู้จัดทำ นางสาวสุติมา ปัสฉา นางสาวโสรยา แดงขาว นางสาวลักษณพร คงเนียม ครูที่ปรึกษา นางสาวเสาวภา โสดา นายพัทธดนย์ กันธะรส  

โครงงานเครื่องเตือนไฟป่าด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัวสำหรับนักเรียนพิการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องเตือนไฟป่าด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัวสำหรับนักเรียนพิการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ผู้จัดทำนางสาวไอวริณ ชนไพโรจน์นายสุสาทร อำพันทองเด็กชายฤชุวิญญ์ ภักดี ครูที่ปรึกษานายสุริยา วงค์จันทร์นายวิชญ์ยุทธ ไชยพรพัฒนา https://www.youtube.com/watch?v=tBnFII9MfKs

โครงงานZero waste ขยะกู้โลก โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จ.กทม

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานZero waste ขยะกู้โลก โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จ.กทม ผู้จัดทำนายณชนน บุญช่วยนายพีรภัทร บุญเลาะนายวุฒิกร สุขปทิว ครูที่ปรึกษานายนคร ปราบมนตรีนางสาวหัทยาภรณ์ วะรุตะม https://www.youtube.com/watch?v=XHuFioiGTu8

โครงงานเครื่องบำบัดน้ำเสียและแจ้งเตือนค่าฝุ่นควันในอากาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องบำบัดน้ำเสียและแจ้งเตือนค่าฝุ่นควันในอากาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จ.สกลนคร ผู้จัดทำ นางสาวอุไรวรรณ กลิ่นเลี้ยม นางสาวอนุสรา อุปชา นายณัฐพัฒ นัยเนตร ครูที่ปรึกษา นายสานิต โลบภูเขียว นางจาริยา เส็งตากแดด

โครงงานAI LOVE BIRD โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานAI LOVE BIRD โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร ผู้จัดทำ นางสาวอรลดา ปิงวัง นางสาวเพชรไพลิน ผลาจันทร์ ครูที่ปรึกษา นายสานิต โลบภูเขียว นายเลิศชาย คุณแสน

โครงงานเครื่องบำบัดน้ำเสีย พลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรียนบากงพิทยา จังหวัดปัตตานี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องบำบัดน้ำเสีย พลังงานแสงอาทิตย์ ผู้จัดทำนายตูแวมูฮำหมัดเฟาซัน ยามานายอูบัยดิลละห์ หะยีเจะเด็งนางสาวซอบารียะห์ ยามา ครูที่ปรึกษานางสาวนูรียะ อามะนางสาวเจะอาซียะห์ เจะซามะ

โครงงานถังขยะอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานถังขยะอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน ผู้จัดทำ นางสาวฐิตาพร แซ่เติน นางสาวอาทิตยา คำภาลา นางสาววิภาดา สกลโอฬาร ครูที่ปรึกษา นายสิงห์ สุจันทร์ นางดวงพร สุจันทร์  

โครงงานตู้แลกดินสอด้วยขวดพลาสติและกระป๋อง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานตู้แลกดินสอด้วยขวดพลาสติและกระป๋องโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้จัดทำนางสาวพรรษา จรัสเกียรติกุลนางสาวธัญสุดา แซ่หลีนางสาวจันทราวดี ครูที่ปรึกษานางพิลาสลักษณ์ ตาปินตาว่าที่ร้อยตรีพีรชัย สระศรี https://www.youtube.com/watch?v=bbIcc7KarBo