TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย)

โครงงานถังขยะอัจฉริยะ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน

ผู้จัดทำ
นางสาวฐิตาพร แซ่เติน
นางสาวอาทิตยา คำภาลา
นางสาววิภาดา สกลโอฬาร

ครูที่ปรึกษา
นายสิงห์ สุจันทร์
นางดวงพร สุจันทร์