TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย)

โครงงานเครื่องอัดกระป๋อง อัตโนมัติ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่

ผู้จัดทำ
สามเณรธนันท์ ต้นจาน
สามเณรณัฐวุฒิ แมตสอง
สามเณรธนภัทร อชิตะโชคชญา

ครูที่ปรึกษา
นางสาวเบญจมาศ หงษ์ห้า