TH  |  EN

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ นักวิจัย นาโนเทค ไบโอเทค และ เอ็นเทค สวทช. ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน และชุมชนบ้านเทพภูเงิน จังหวัดอุดรธานี ในโครงการตามพระราชดำริ

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ นักวิจัย นาโนเทค ไบโอเทค และ เอ็นเทค สวทช. ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน และชุมชนบ้านเทพภูเงิน จังหวัดอุดรธานี ในโครงการตามพระราชดำริ      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมคณะทำงานโครงการ “การจัดหาแหล่งน้ำ น้ำอุปโภคบริโภค ให้แก่โรงเรียน ตชด.บ้านเทพภูเงิน และชุมชนบ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี” ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา     ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ เป็นประธาน ในการนี้ได้พิจารณาแผนการติดตามบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อความปลอดภัยของระบบจัดการน้ำอุปโภคและบริโภคในโรงเรียน ตชด.บ้านเทพภูเงิน และชุมชนบ้านเทพภูเงิน , โครงการจัดหาแหล่งน้ำ น้ำอุปโภคบริโภค ฯ , โครงการและแผนการปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ ในชุมชนบ้านเทพภูเงิน , โครงการและแผนการสนับสนุนการทำเกษตรพื้นฐาน ปลูกพืชสมุนไพร … Read more

ติดตามโครงการตามพระราชดำริ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 รร.ตชด.บ้านเทพภูเงิน อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

ติดตามโครงการตามพระราชดำริ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24รร.ตชด.บ้านเทพภูเงิน อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี      วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ทรงติดตามโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ ดำเนินงานสนองพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๔๔ คน และได้ทอดพระเนตรความก้าวหน้า “โครงการจัดการน้ำบริโภค โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน จังหวัดอุดรธานี” ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ ฯ ดร. ทินสิริ ศิริโพธิ์ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ ฯ ดร.ประเดิม วณิชชนานันท์ นักวิจัยไบโอเทค สวทช. … Read more

โครงการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี

  โครงการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี       สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑      เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่าโรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี มีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนยากำจัดศัตรูพืชจากสวนยางพารา ทำให้โรงเรียนจำเป็นต้องซื้อน้ำขวดรับประทาน มูลนิธิฯ ควรหาทางให้ความช่วยเหลือแก้ไข   ปัญหา ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยที่ผ่านมามีการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อรับทราบปัญหาไปแล้วจำนวน ๗ ครั้ง อ่านต่อ

โครงการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี ตามพระราชดำริฯ

  โครงการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี ตามพระราชดำริฯ    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่าโรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี มีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนยากำจัดศัตรูพืชจากสวนยางพารา ทำให้โรงเรียนจำเป็นต้องซื้อน้ำขวดรับประทาน มูลนิธิฯ ควรหาทางให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยที่ผ่านมามีการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อรับทราบปัญหาไปแล้วจำนวน ๗ ครั้ง   ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน จังหวัดอุดรธานี ข้อมูลทั่วไป • จำนวนครู นักเรียน ทั้งหมด ๖๕ คน • จำนวนชุมชนใกล้เคียงมี ๗๕ หลังคาเรือน ปัญหาของแหล่งน้ำ • น้ำฝน : ภาชนะเก็บน้ำฝนไม่เพียงพอ … Read more

นาโนเทคจับมือพันธมิตร ส่งต่อนวัตกรรมกรองด้วย UF เพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชายขอบ

นาโนเทคจับมือพันธมิตร ส่งต่อนวัตกรรมกรองด้วย UF เพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชายขอบ นาโนเทค สวทช. ร่วมพันธมิตร พัฒนานวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียน ตชด. และชุมชนชายขอบ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า ชูจุดเด่นการผสานพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกรองน้ำดื่มที่ใช้พลังงานต่ำอย่างเทคโนโลยีการกรองด้วยอัลตร้าฟิวเตรชั่น (ultrafiltration, UF) ช่วยให้คนในพื้นที่เข้าถึงน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาด เพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ภายใต้ภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ดร.จามร เชวงกิจวณิช นักวิจัยจากทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่าความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคนี้ เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า, ขาดการเข้าถึงน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาด และเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ทำให้ชาวบ้านกังวลกับการปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ำผิวดินของชุมชน “ทีมนาโนเทคเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ซึ่งเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงาน ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 จังหวัดอุดรธานี, … Read more

การประชุมและติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำ โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี

การประชุมและติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำ โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี     เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปประชุมและติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2 /2561 ว่ามีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนยากำจัดศัตรูพืชจากสวนยางพารา โรงเรียนจำเป็น ต้องซื้อน้ำขวดรับประทาน มูลนิธิฯ ควรให้ความช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชนต่อไปผลการติดตามการดำเนินงานแผนเร่งด่วนและแผนระยะสั้นปี 2561 -2562  จัดหาแหล่งน้ำบริโภคให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน และชุมชน• โรงเรียน ตชด. มีบ่อบาดาล และ ระบบน้ำประปาสำเร็จรูปแล้ว• โรงเรียน ตชด และชุมชนพื้นราบรอบโรงเรียน … Read more

การประชุมและติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำ โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี

การประชุมและติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำ โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปประชุมและติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำ เพื่อวางแผนบูรณาการการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราช ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 /2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ว่ามีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนยากำจัดศัตรูพืชจากสวนยางพารา ทำให้โรงเรียนจำเป็น ต้องซื้อน้ำขวดรับประทาน มูลนิธิฯ ควรให้ความช่วยเหลือต่อไปหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ 1.  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ 2.  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 3.  กรมชลประทาน 4.  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 5.  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 6.  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ … Read more