TH  |  EN

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมกับ นักวิจัย นาโนเทค ไบโอเทค และ เอ็นเทค สวทช.
ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน
และชุมชนบ้านเทพภูเงิน จังหวัดอุดรธานี ในโครงการตามพระราชดำริ

     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมคณะทำงานโครงการ “การจัดหาแหล่งน้ำ น้ำอุปโภคบริโภค ให้แก่โรงเรียน ตชด.บ้านเทพภูเงิน และชุมชนบ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี” ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

    ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ เป็นประธาน ในการนี้ได้พิจารณาแผนการติดตามบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อความปลอดภัยของระบบจัดการน้ำอุปโภคและบริโภคในโรงเรียน ตชด.บ้านเทพภูเงิน และชุมชนบ้านเทพภูเงิน , โครงการจัดหาแหล่งน้ำ น้ำอุปโภคบริโภค ฯ , โครงการและแผนการปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ ในชุมชนบ้านเทพภูเงิน , โครงการและแผนการสนับสนุนการทำเกษตรพื้นฐาน ปลูกพืชสมุนไพร สร้างรายได้เพิ่มเติมจากเกษตรพื้นฐาน และน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในชุมชนบ้านเทพภูเงิน จังหวัดอุดรธานี

    ในโอกาสนี้ ดร. วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี ดร. จามร เชวงกิจวณิช นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ดร. ประเดิม วณิชชนานันท์ นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ดร. อัศวิน หงส์สิงห์ทอง นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ และนางสาวธัญญ์ณัช บุษบงค์ สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ สวทช. พร้อมทั้งผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายกว่า 20 หน่วยงาน ได้แก่ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. อุดรธานี รองผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ครูใหญ่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน ผู้ใหญ่บ้านบ้านเทพภูเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโสม ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการสำนักทรัพยากรบาดาลที่ 10 อุดรธานี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 อุดรธานี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 อุดรธานี ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุดรธานี เกษตรจังหวัดอุดรธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เครดิต : นักวิจัย นาโนเทค ไบโอเทค และ เอ็นเทค สวทช. ร่วมประชุมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน และชุมชนบ้านเทพภูเงิน จังหวัดอุดรธานี ในโครงการตามพระราชดำริ – ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)