TH  |  EN

กิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว Show&Share 2023

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

การแข่งขันหุ่นยนต์ 6 ขา

กิจกรรม Show & Share 2023 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว
ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 1  ธันวาคม 2566
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางในวัลการแข่งขัน 

รางวัลชื่อโรงเรียนชื่อสกุล

เลขเกียรติบัตร

(คลิก เพื่อดาวน์โหลด)

ชนะเลิศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษนายปุณวิชญ์ ปทุมสูตร25661202-0076
ชนะเลิศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษนายสุตนันท์ หงส์คำ25661202-0077
รองชนะเลิศอันดับ 1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านนายณรงค์ชัย เศรษฐภักดี25661202-0078
รองชนะเลิศอันดับ 1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านนายอภิวัฒน์ ศรีต้นวงศ์25661202-0079
รองชนะเลิศอันดับ 1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านนางสาว สุกัญญา สกุลวรภัทร25661202-0080
รองชนะเลิศอันดับ 2โรงเรียนต้นตันหยง

นายมูฮัมหมัดอูซัยรี บินอาแวมามะ

25661202-0081
รองชนะเลิศอันดับ 2โรงเรียนต้นตันหยงนาย อิดริส ยะซา25661202-0082
รองชนะเลิศอันดับ 2โรงเรียนต้นตันหยงนาย อัสวาน มะตาเยะ25661202-0083
เหรียญเงินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสิรวิทย์ วิริยะอาทร25661202-0084
เหรียญเงินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายเจตน์25661202-0085
เหรียญเงินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายโยธิน ยอดคำ25661202-0086
เหรียญเงินโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยานายอิฮ์ซาน ยะปาร์25661202-0087
เหรียญเงินโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยานางสาว นัสริน ตาเละ25661202-0088
เหรียญเงินโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยานายอามีน อาลีแก25661202-0089
เหรียญเงินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายซีดิก ดือราแม25661202-0090
เหรียญเงินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจิรพัส ปานปลอด25661202-0091
เหรียญเงินโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์นางสาว ฟาตีเมาะ เจะยิ25661202-0092
เหรียญเงินโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์นางสาว คานซาร์ มะมัง25661202-0093
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่นายธนวันต์ แซ่ย่าง25661202-0094
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่นางสาว อรนุช ยะปา25661202-0095
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่นายเทพบุตร ประกาศสังเกตุ25661202-0096
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพรเด็กชายราศี มีชัย25661202-0097
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพรเด็กชายอดิเทพ ป่องพรวน25661202-0098
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จังหวัดนราธิวาสนางสาวจาริญา ดรุณพันธ์25661202-0099
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จังหวัดนราธิวาสนายฮาริ มะยูโซะ25661202-0100
เหรียญทองแดงโรงเรียนบากงพิทยาเด็กชายซัยฟุดดีน หะยีเจะเด็ง25661202-0101
เหรียญทองแดงโรงเรียนบากงพิทยาเด็กชายมูฮัมหมัดซูริน ลาเตะ25661202-0102
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครนางสาวรุ่งอรุณ น้อยอามาตย์25661202-0103
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครเด็กหญิงธีรนุช เพชรรักษา25661202-0104
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคายนายสิงหราช วิเศษเพ็ง25661202-0105
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคายนายดลฤทธิ์ เหมุทัย25661202-0106
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราชนายธีรศักด์ วงศ์พิพันธ์25661202-0107
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราชนายโพธิวัตน์ รอดรัตน์25661202-0108
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประขานุเคราห์ 37 จังหวัดกระบี่นาย พรชัย คงสุด25661202-0109
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประขานุเคราห์ 37 จังหวัดกระบี่นายณัฐภัทร เอ่งอ้วน25661202-0110
เหรียญทองแดงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีนาย สรนาท แซ่ย่าง25661202-0111
เหรียญทองแดงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีนางสาว จิดาภา แซ่หาญ25661202-0112

ประกาศรางวัลสำหรับ ที่ปรึกษา

รางวัลชื่อโรงเรียนชื่อสกุล

เลขเกียรติบัตร

(คลิก เพื่อดาวน์โหลด)

ชนะเลิศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษนายณัฐพล ขัดสี25661202-0113
รองชนะเลิศอันดับ 1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านนายสิงห์ สุจันทร์25661202-0114
รองชนะเลิศอันดับ 2โรงเรียนต้นตันหยงนางสาวกามารียะห์  อาแว25661202-0115
เหรียญเงินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอนนางสาวบุณฑริกา เหม่อดู25661202-0116
เหรียญเงินโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยานายมูฮำหมัดอัสหัร เลาะเมาะ25661202-0117
เหรียญเงินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายประกฤษฎิ์ พิมพ์ภาค25661202-0118
เหรียญเงินโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์นางสาวซาฮีดา สาแม25661202-0119
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่นางสาวอภิสรา คำฟู

นางสาวฐิรญา ทะนันชัย 

25661202-0120

25661202-1495

เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพรนายธีรนัย แซ่โหงว25661202-0121
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จังหวัดนราธิวาสนายวิศวะ พรหมดำ25661202-0122
เหรียญทองแดงโรงเรียนบากงพิทยานางสาวนูรียะ อามะ25661202-0123
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครนายสานิต โลบภูเขียว25661202-0124
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคายนายนวภพ เชื้อคำเพ็ง25661202-0125
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราชนายชนะ  เกลี้ยงทอง25661202-0126
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประขานุเคราห์ 37 จังหวัดกระบี่นายกิตติภัฎ กมลานันทวงศ์25661202-0127
เหรียญทองแดงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีนายวีรศักดิ์   เป้รอด25661202-0128