TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานเครื่องคัดแยกกระดาษด้วย AI
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้จัดทำ
นายสุตนันท์ ตุยาใส
นายโรเบิร์ต ประกิจรัมย์
นายเกียรติโชติ นาโท

ครูที่ปรึกษา
นางณุชรี อ่อนน้ำคำ
นายทวีวัฒน์ มธุรส