TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย)

โครงงานเครื่องวัดขี้ยางพาราด้วยระบบ AI
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

ผู้จัดทำ
นายปฏิพล บุญชู
นางสาวฉัตรมล โคตวงษา
นางสาวกนกพร อุดมศรี

ครูที่ปรึกษา
นายพัทธดนย์ กันธะรส
นางสาวเสาวภา โสดา/p>