TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงาน smart city
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น

ผู้จัดทำ
นายทรงฤทธิ์ พิลาสันต์
นายพงษ์เพชร ไตรพิมพ์
นายศุภโชค ขวัญโพก

ครูที่ปรึกษา
นายวิชยุตม์ ชัยมนตรี
นางสาวสุกัญญา ลาบัวสาร