TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)


โครงงานวัดปลอดภัยใจสงบ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ

ผู้จัดทำ
สามเณรอภิสิทธิ์ วงศ์ประยูร
สามเณรอนุชิต ดวงบุปผา

ครูที่ปรึกษา
นางสาวธิดารัตน์ บุญจันทร์