TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานดวงตาที่สามเตือนภัยในที่เปลี่ยว
โรงเรียนราชินี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้จัดทำ
นางสาวภากมล สุอุทัย
นางสาวสิริยากรณ์ ฉัตรแก้ว
นางสาวภัควลัญพญ์ หาญพงษ์ธรรม

ครูที่ปรึกษา
นายอภิชาติ อินทนิน