TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย)

โครงงานหุ่นไล่กาอัจฉริยะเพื่อช่วยเกษตรกร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

ผู้จัดทำ
นางสาวนัฏฐินันท์ ฉิมเรือง
นายสมศักดิ์ ศรีชาย
นายธีระยุทธ ยิ้มละมัย

ครูที่ปรึกษา
นางสาวเสาวภา โสดา
นายกิตติภัฏ กมลานันทวงศ์