TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย)

โครงงานถังคัดแยกขยะอัจฉริยะ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สกลนคร

ผู้จัดทำ
นางสาวนภัสกร ลาติ
นางสาวสุนันษา เกตุแก้ว

ครูที่ปรึกษา
นายสานิต โลบภูเขียว
นางจิตรฤทัย ดีโท