TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย)

โครงงานสมาร์ทโฮม (Smart Home)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

ผู้จัดทำ
นายชินดนัย แก้ววิเศษ
นายวารินทร์ แจ่มน้อย
นายพงศ์ปกรณ์ ศิริจันโท

ครูที่ปรึกษา
นายธนากร ไชยยะ
นายเศรษฐพงศ์ สุขจิต