TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

JC09 โครงงาน ถังขยะอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จ.นครปฐม

ผู้จัดทำ
นายรวีโรจน์ พลเจริญ
นายนิธิ อ่อนกุล
นายไวยวิทย์ ชาวเหนือ

ครูที่ปรึกษา
นายประภาส สถิตย์
นายราชวัฒน์ แฝงสมศรี