TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น)

โครงงานเครื่องแยกคัดแยกมะเขือเทศราชินี
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี

ผู้จำทำโครงงาน
สามเณรธนกร โพธิ์ปรึก
สามเณรวิญญููู ฤทธิ์เนติกุล
สามเณรสุทธิภัทร รักษา

ครูที่ปรึกษา
นางสาวรุ่งนภา หาญยุทธ
นางสาววราภรณ์ ลือยศ