TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น)

โครงงานเครื่องแยกคัดแยกมะเขือเทศราชินี
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี

ผู้จำทำโครงงาน
สามเณรกิตติศักดิ์ จะหลาบหลอง
สามเณรสมหวัง เบ้าคำ
สามเณรสายชล สุขสงวน

ครูที่ปรึกษา
นายพีรภัทร์ ตรงดี
นางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ