TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น)

โครงงานโรงเห็ดอัจฉริยะ
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ผู้จัดทำ
เด็กหญิงแพรวา สุรัตนศิลป์
เด็กชายเสฏฐวุฒิ เผือกเฟื่อง

ครูที่ปรึกษา
นางสาวณัฐฐาพร เนียมทอง
นายเลิศศักดิ์ กาจหาญ