TH  |  EN

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พัฒนาสื่อ 3 มิติ ช่วยจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการ

    โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินโครงการการออกแบบและสร้างชิ้นงาน ๓ มิติ ให้กับคณะครูและนักเรียนพิการจากโรงเรียน ที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการ ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ

      โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ในการประกอบเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ และการออกแบบชิ้นงาน ๓ มิติ เพื่อใช้เป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนพิการ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ดูต่อได้ที่ https://nstdachannel.tv/