TH  |  EN

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พัฒนาสามเณรเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ออกอากาศ เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 60 เวลา 20.15 น. ช่อง 9

เครดิตโดย nstdachannel.tv

link original : คลิก

           เยาวชนที่ห่างไกลชนบทกลุ่มหนึ่งจะเลือกบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ซึ่งสามเณรจะมีโอกาสเรียนรู้วิชาด้านไอซีทีที่เท่าเทียมกับเยาวชนอื่นๆ รวมทั้งได้ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ช่วยให้สามเณรมีความพร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

           มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม “อิคคิวซัง” เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของสามเณรด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัว และเปิดโอกาสให้สามเณรทำโครงงานที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริงในโรงเรียนหรือชุมชน ภายใต้การสนับสนุนงบจัดทำโครงงานจากโรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน

           แม้สามเณรจะอยู่ในชนบทที่ห่างไกล ก็สามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกับคนอื่น สามเณรบางแห่งทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่แก้ปัญหาได้จริงในโรงเรียน บางแห่งส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปประกวดในเวทีต่างๆ และทำให้มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาด้วย

โครงการกำลังเปิดรับสมัคร นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาฟิสิกส์ ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2561 ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.nstda.or.th/lindau