TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานระบบแจ้งเตือนจุออันตรายสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ

ผู้จัดทำ
สามเณรธัมมาวุธ แก้วมงคล
สามเณรพงศ์นริศ เสนาพันธ์

ครูที่ปรึกษา
นายศิวรรจน์ สวัจฉัตว์