TH  |  EN

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างไทย - ลาว

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างไทย – ลาว

ในงานประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2559

ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมที่ 1 : พิธีเปิดศูนย์พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ร่วมสนองงานโครงการพระราชทานให้ความช่วยเหลือด้านการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย

โดยมีหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ คุณบุญรักษ์ (กรรมการมูลนิธิฯ) คุณสุชาติ (ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย) ดร. เบญจลักษณ์ (ที่ปรึกษาสพฐ.)
รศ.ดร.นายธัชชัย (ประธานคณะกรรมการ สสวท.) นายจันดา (ผอ. โรงเรียนหลัก 67) ดร.ชัยรัตน์ (ผอ.โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร) และผู้แทนจากสวทช.

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนหลัก 67 จำนวน 7 คน และคณะครูโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ สปป.ลาว จำนวน 4 คน และ คณะนักเรียนโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ สปป. ลาว จำนวน 15 คน เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมที่ 3 : อบรมการประกอบหุ่นยนต์บีมวิ่งจับเส้น ให้แก่ คณะนักเรียน จาก โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ สปป. ลาว
โดยฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้รับเกียรติจากอาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ เป็นวิทยากรผู้จัดกิจกรรม