TH  |  EN

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของสถานีตรวจวัดนิวตริโนใต้ดิน
ณ เมือง Jiangmen (การทดลอง JUNO)

    เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของสถานีตรวจวัดนิวตริโนใต้ดิน ณ เมือง Jiangmen (การทดลอง JUNO)  มณฑล Guangdong สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ศ.พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ศ. Yifang Wang ผู้อำนวยการสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แทนหน่วยงานภาคีความร่วมมือไทย-JUNO และผู้แทนมูลนิธิ สอวน. ร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จ

    ในการนี้ ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในฐานะผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วย ศ. ดร.Yupeng Yan หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ผศ. ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ สมาชิกการทดลอง JUNO ผศ. ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์ สมาชิกการทดลอง JUNO และนายจุลนันทน์ ทรงวัฒนา นักศึกษาระดับปริญญาเอก (สมาชิกการทดลอง JUNO) เป็นผู้แทน มทส. ในนามภาคีความร่วมมือไทย-JUNO ถวายรายงานการดำเนินงานในส่วนของการออกแบบและสร้าง Earth Magnetic Field (EMF) Shielding สำหรับสร้างสนามแม่เหล็กจาก Compensation coils เพื่อหักล้างกับสนามแม่เหล็กโลกในบริเวณที่ติดตั้ง detector 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ณ สถาบันฟิสิกส์พลังงานสูง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เป็นองค์ประธานในพิธีลงนามดังกล่าว โดยฝ่ายไทย ประกอบด้วย ศ. ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และฝ่ายจีน โดย ศ. ดร.Yifang Wang ผู้อำนวยการสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูง โดยมีเป้าหมายสำคัญประการหนึ่งภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนั้น ได้แก่ การเข้าร่วมโครงการทดลองด้านฟิสิกส์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคที่มีชื่อว่า Jiangmen Underground Neutrino Observatory หรือ JUNO

   ภายหลังจากการลงนามความร่วมมือดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันจัดตั้งภาคีความร่วมมือไทย-JUNO โดยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือไทย-JUNO เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธี เพื่อร่วมดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและดาราศาสตร์อนุภาค เปิดโอกาสให้นักวิจัย และนักศึกษาไทยเข้าร่วมโครงการทดลองระดับนานาชาติ และมีโอกาสฝึกทำงานและเรียนรู้ถึงการบริหารจัดการโครงการใหญ่ระดับโลก

    ภาคีความร่วมมือไทย-JUNO ประสบความสำเร็จในการออกแบบระบบ Earth Magnetic Field (EMF) Shielding สำหรับสร้างสนามแม่เหล็กจาก Compensation coils เพื่อหักล้างกับสนามแม่เหล็กโลกในบริเวณที่ติดตั้ง detector ซึ่งแบบดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านเทคนิคของ JUNO Collaboration และอยู่ระหว่างการติดตั้ง ณ สถานีตรวจวัดนิวตริโนใต้ดิน ณ เมือง Jiangmen  ทั้งนี้ EMF shielding มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการทำงานของหลอดโฟโตมัลติพลายเออร์ (PMT) ในการตรวจวัดสัญญาณของนิวตริโน
 
ที่มา: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
(ขอขอบคุณภาพข่าวบางส่วน จากข่าวในพระราชสำนัก)
https://www.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20230607