TH  |  EN

    ประกาศการเข้ารับการสัมภาษณ์แบบออนไลน์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

    ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้มีประกาศลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยขอให้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม YT-513 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรุงเทพมหานคร นั้น

  ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประเทศต่าง ๆ ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรค ดังนั้นคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ปรับรูปแบบวิธีการสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา จากเดิมที่ให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ณ อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปลี่ยนเป็นรูปแบบวิธีการสัมภาษณ์แบบออนไลน์

  ประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง การเข้ารับการสัมภาษณ์แบบออนไลน์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์