TH  |  EN

การฝึกทักษะอาชีพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

   มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทเอไอเอส และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกันดำเนินโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ: การพัฒนาศักยภาพชุมชนและการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าและโทรมาตร” โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะมีเดียอาร์ท ร่วมเป็นผู้ดำเนินงาน สนับสนุน ติดตามและวางแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและการอาชีพ ด้านการออกแบบแบรนด์สินค้า การโฆษณา และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ พื้นที่นำร่อง : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา บ้านหม่องกั๊วะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตากโดยเมื่อวันที่ 14-18 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทางโครงการได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะชีวิตและการอาชีพ ด้านการออกแบบแบรนด์สินค้า การโฆษณา และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ พื้นที่นำร่อง : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา บ้านหม่องกั๊วะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยมีคณะครู นักเรียน และชุมชนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 31 คนFacebook  |  คลิก