TH  |  EN

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นำผู้บริหาร นักวิจัยที่จะเดินทางไปศึกษาวิจัยที่บริเวณในบริเวณขั้วโลกเหนือ และผู้สนับสนุน เข้าเฝ้าฯ

เครดิตโดย สำนักข่าวไทย
original link : คลิก

เมื่อ :วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
สถานที่ : อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
จัดโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

          เวลา 15.20 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ นำนักวิจัยที่จะเดินทางไปศึกษาวิจัยและปฏิบัติงาน ในบริเวณทะเลชายฝั่งหมู่เกาะสวาลบาร์ดของมหาสมุทรอาร์กติก ราชอาณาจักรนอร์เวย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานธงชาติไทย กับธงประดับอักษรพระนามาภิไธย “สธ”
          สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชดำริให้นักวิทยาศาสตร์ไทยขยายความร่วมมือในการศึกษาวิจัยขั้วโลก จากเขตแอนตาร์กติก (ขั้วโลกใต้) เข้าสู่เขตอาร์กติก (ขั้วโลกเหนือ) ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อยกระดับความก้าวหน้าของการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกให้สูงขึ้นและทัดเทียมนานาประเทศ พร้อมเปิดโอกาสการส่งนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาเล่าเรียนในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการเสริมสร้างความยั่งยืนในงานศึกษาวิจัยขั้วโลกของประเทศ โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษาวิจัย กับ University Centre in Svalbard (UNIS) ณ วังสระปทุม เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 อันเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศไทยและนอร์เวย์ในเขตขั้วโลกเหนือ นั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีกำหนดการส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งอาจารย์ และนิสิตระดับปริญญาเอก ไปศึกษาวิจัยและปฏิบัติงานในบริเวณทะเลชายฝั่งหมู่เกาะสวาลบาร์ด (Svalbard) ของมหาสมุทรอาร์กติก ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลและน้ำแข็งในเขตอาร์กติก ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานวิจัย ณ เมือง Ny-Ålesund ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานีวิจัยของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะสถานีวิจัย Yellow River Station ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ UNIS และ Norwegian Polar Institute (NPI) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นำผู้บริหาร นักวิจัยที่จะเดินทางไปศึกษาวิจัยที่บริเวณในบริเวณทะเลชายฝั่งหมู่เกาะสวาลบาร์ด (Svalbard) ของมหาสมุทรอาร์กติก ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และผู้สนับสนุน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานธงชาติไทย กับธงประดับอักษรพระนามาภิไธย “สธ” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561