TH  |  EN

เครดิตโดย  โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง การประยุกต์ใช้ Raspberry Pi กับความน่าจะเป็นและสัญญาณไฟจราจร โดย โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก (ณ ปี 2559)
จัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)