TH  |  EN

“ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวและสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D-printer”วันศุกร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563

 

วันที่ 9  ตุลาคม 2563
ห้องนักรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  | VDO
ห้องนักรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  | VDO
ห้องออกแบบชั้นงาน 3มิติ  | VDO

วันที่ 10  ตุลาคม 2563
ห้องนักรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  | VDO
ห้องนักรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  | VDO
ห้องออกแบบชั้นงาน 3มิติ  | VDO

วันที่ 11  ตุลาคม 2563
ห้องนักรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  | VDO
ห้องนักรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  | VDO
ห้องออกแบบชั้นงาน 3มิติ  | VDO