TH  |  EN

ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 1 และสร้างชิ้นงาน 3D-Printer ประจำปี 2561 ภาคเหนือ

 

เมื่อ : วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม -12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 -17.00 น.
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝั่งตัว 1 และสร้างชิ้นงาน 3D-Printer ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม -12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 -17.00 น. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

         เพื่อให้นักเรียนในโครงการ ทสรช. พัฒนาความสามรถทำโครงงานวิทยาศาตร์/สิ่งประดิษฐ์/โครงงานคอมพิวเตอร์ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ทำงานร่วมกันเป็นทีม อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเพิ่มโอกาสมห้นักเรียนได้เข้าร่วมเวทีวิชาการระดับประเทศ และมีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในโควต้าพิเศษ

         มีผู้เข้าร่วมอบรม 144 คน ได้แก่ นักเรียน ม.ต้น 37 คน ม.ปลาย 57 คน ห้อง 3D-printer 23 คน และอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ 27 คน

ดูเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

คลังภาพ : คลิก


รูปกิจกรรม