TH  |  EN

ค่ายอิคคิวซัง 3 ประจำปี 2560 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ค่ายอิคคิวซัง 3 ประจำปี 2560 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

จัดโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สถานที่ : ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

จัดเมื่อ : วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560

    เยาวชนที่ห่างไกลชนบทกลุ่มหนึ่งจะเลือกบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ซึ่งสามเณรจะมีโอกาสเรียนรู้วิชาด้านไอซีทีที่เท่าเทียมกับเยาวชนอื่นๆ รวมทั้งได้ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ช่วยให้สามเณรมีความพร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

            มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม “อิคคิวซัง” เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของสามเณรด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัว และเปิดโอกาสให้สามเณรทำโครงงานที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริงในโรงเรียนหรือชุมชน ภายใต้การสนับสนุนงบจัดทำโครงงานจากโรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน

            แม้สามเณรจะอยู่ในชนบทที่ห่างไกล ก็สามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกับคนอื่น สามเณรบางแห่งทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่แก้ปัญหาได้จริงในโรงเรียน บางแห่งส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปประกวดในเวทีต่างๆ และทำให้มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาด้วย