TH  |  EN

การอบรมบาลีออนไลน์
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

————————————————————————

วัตถุประสงค์

1)      เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี

2)      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงความสำคัญของภาษาบาลีในโลกยุคปัจจุบัน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีให้ประสบความสำเร็จ

3)      เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กลุ่มเป้าหมาย:  ประมาณ 80 – 100 รูป/คน

1)      ครูสอนภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

2)      ครูสอนภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่สนใจทั่วไป

3)      บุคคลที่สนใจเรียนภาษาบาลีตามอัธยาศัย

กำหนดการ

08.00 – 08.30 น.            ลงทะเบียนออนไลน์

08.30 – 09.00 น.            เปิดการอบรม  | Clip |

 • กล่าวรายงานโดย คุณเสาวดี คล้ายโสม  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • กล่าวต้อนรับ โดยท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เปิดการอบรมโดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตระกูล กรรมการและรองเลขาธิการ

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

09.00 – 9.40 น.              บรรยายพิเศษ “ความสำคัญของภาษาบาลีในโลกยุคปัจจุบัน”  | Clip |

พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  

09.40 – 11.15 น.            เสวนาเรื่อง “เรียนภาษาบาลีออนไลน์…สำเร็จและนำไปต่อยอดได้จริง

                                    ผู้ร่วมเสวนา

 • พระมหาเดชจำลอง พุทฺธิเตโช ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง | Clip |
 • พระมหาประดิษฐ์ ธมฺมกาโม วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ผู้แทนคณะทำงานด้านวิชาการ ของโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี | Clip |
 • พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | Clip |
 • คุณอดิศร ไม้ประดิษฐ์   ผู้แทนทีมผลิตบทเรียนบาลีออนไลน์   | Clip |
 • คุณศิญาพัฒน์ ถิรพุทธิ์ชัย และ เด็กชายณัชภศิษญ์ ถิรพุทธิ์ชัย ผู้แทนของผู้เรียนภาษาบาลีออนไลน์ | Clip |
 • ดำเนินการเสวนา โดย รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้ด้านการสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

11.15 – 12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

12.00 – 15.30 น.            แนะนำบทเรียนบาลีออนไลน์ และอบรมพร้อมฝึกปฏิบัติขั้นตอนการเรียนบาลีออนไลน์ผ่านเครื่องมือ IT : โทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต ไอแพด คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

โดย  ดร.หัสพร ทองแดง สาขานิเทศศาสตร์  และ ดร.นิลรำไพ ภัทรนนท์ ศูนย์วิจัย CCDKM และคณะ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช | Clip |

 • แนะนำบทเรียนบาลีออนไลน์
 • ขั้นตอนการเข้าเรียนบทเรียนบาลีออนไลน์
 • ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และการสอบถามปัญหาทั่วไปและด้านวิชาการ
 • การสมัครเป็นสมาชิกบาลีออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 • ช่องทางการประชาสัมพันธ์

15.30 – 16.00 น.            ถาม-ตอบ  สรุปและปิดการอบรม