TH  |  EN

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำกลางกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำกลางกำแพงเพชร
     เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำกลางกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำกลางกำแพงเพชร ซึ่งเป็นห้องสมุดพร้อมปัญญาแห่งที่ 30 สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ ดำเนินงานตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ ในด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัย ในการคืนคนดี มีคุณค่า กลับสู่สังคม ตามพระราชกระแสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้คำปรึกษาและมอบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ และอบรมผู้ต้องขังในการนำหนังสือเข้าสู่ระบบ เพื่อการสืบค้นและการยืม-คืนหนังสือภายในห้องสมุด จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ โครงการแม่ขนุน ซึ่งเรือนจำกำแพงเพชรได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ ICT ในการสร้างรายได้ให้กับผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นโครงการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้นำมาต่อยอดพัฒนารูปแบบการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ด้วยวิธีการ Live สด ให้กับผู้ต้องขัง โดยให้ผู้ต้องขังสวมใส่หน้ากากแฟนตาซี เพื่อปิดบังใบหน้า และทำการ Live สด จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง อาทิ กระเป๋าแฮนด์เมด งานถักโครเชต์ ฯลฯ ผ่านร้านค้าออนไลน์ของเรือนจำฯ “เรือนเพชร SHOP”
และเรือนจำกลางกำแพงเพชร ยังได้นำผลิตภัณฑ์จากการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง จำหน่ายบนแพลตฟอร์มOneplatform ของโครงการ “แม่ขนุน” ซึ่งเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายให้กับเรือนจำและทัณฑสถาน จากการเข้าร่วมโครงการ “แม่ขนุน” ทำให้ผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร เป็นที่รู้จักกว้างขวาง และมียอดการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้มียอดขายเป็นอันดับ 1 ในส่วนของเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสั่งซื้อผ่านแอพพลิเคชั่นแม่ขนุน มีหลากหลายรายการ อาทิ กระเป๋าทรงญี่ปุ่นและกระเป๋ารูดต่อกระสอบ -หน้ากากผ้าปักลายในเทศกาลตรุษจีน กระเป๋าผ้าแคนวาสต่อกระสอบ กระเป๋าใส่แก้วเยติ เป็นต้น ฯลฯ