TH  |  EN

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา “เรือนจำพิเศษมีนบุรี”

    เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ที่เรือนจำพิเศษมีนบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยมี พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายสมภพ สังคุตแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี นางพรทิพย์ โชคสมัย ผอ.สำนักพัฒนาพฤตินิสัย น.ส.ปรีย์ธิดา สมจิตร ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา รวมผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และนายบรรจง พงศ์ศาสตร์ ประธานมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์และมูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ รองประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มติชน เฝ้าฯรับเสด็จ

พล.อ.นิวัตรกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของเรือนจำพิเศษมีนบุรี และห้องสมุดพร้อมปัญญาว่า เรือนจำพิเศษมีนบุรีเป็นเรือนจำที่่ควบคุมผู้ต้องขังเด็ดขาด มีอำนาจการควบคุมจำคุกไม่เกิน 15 ปี ปัจจุบันมีผู้ต้องขัง 5,005 คน มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ทั้่งสิ้น 149 คน มีภารกิจแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ควบคู่กับการควบคุมผู้ต้องขัง โดยร่วมมือหน่วยงานการศึกษาจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับไม่รู้หนังสือจนถึงอุดมศึกษา การฝึกทักษะอาชีพด้านต่างๆ ตามความสนใจ มีผลงานจากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ กระดาษเขียนจดหมาย สมุดบันทึก การ์ตูนภาพเคลื่อนไหว และยังได้น้อมนำแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดเป็นมุมการเรียนรู้สำหรับให้ผู้ต้องขังได้ศึกษา

    “ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำพิเศษมีนบุรี ตั้งอยู่ภายในแดนการศึกษา มีพื้นที่ 560 ตารางวา เป็นห้องสมุดกลางและมีห้องสมุดสาขาประจำแดนต่างๆ โดย “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมสื่อสารสนเทศรูปแบบต่างๆ กว่า 10,000 รายการ” พล.อ.นิวัตรกล่าว

     ทางด้านนายกอบเกียรติกราบบังคมทูลเบิกคณะผู้บริหารและผู้สนับสนุนการดำเนินงาน“ห้องสมุดพร้อมปัญญา”เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จำนวน 92 ราย จากนั้น นายชาญเชาวน์ ทูลเกล้าฯ ถวายผลงานการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง นายกอบเกียรติ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี ทูลเกล้าฯ ถวายโต๊ะทรงงาน 1 ชุด

     ต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” และเสด็จพระราชดำเนินมายังภายในห้องสมุดพร้อมปัญญาซึ่งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคารฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ในการนี้หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจเรือนจำพิเศษมีนบุรีทูลเกล้าฯถวายบัตรสมาชิกห้องสมุดกิตติมศักดิ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานหนังสือให้แก่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี พร้อมทั้งทอดพระเนตรการดำเนินงานห้องสมุดพร้อมปัญญาของเรือนจำพิเศษมีนบุรีและทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จลงจากห้องสมุดพร้อมปัญญา เพื่อทอดพระเนตรห้องเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ การฝึกวิชาชีพการประกอบอาหารคาว-หวานของผู้ต้องขัง ห้องเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLTV) ห้องเรียนผู้ไม่รู้หนังสือ และห้องฝึกวิชาชีพช่างสิบหมู่ จากนั้น ผู้แทนผู้ต้องขังทูลเกล้าฯ ถวายผลงานการฝึกวิชาชีพ “ลงรักปิดทอง” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถุงของขวัญแก่ผู้แทนผู้ต้องขังชาย –หญิง จำนวน 2 ราย

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทอดพระเนตรการแสดงอังกะลุงของผู้ต้องขังหญิงซึ่งเล่นเพลง”ชะตาชีวิต” ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และทอดพระเนตรการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิง และนิทรรศการของภาคี เครือข่ายที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษมีนบุรี ทั้งนี้ก่อนเสด็จฯกลับกลุ่มผู้ต้องขังชายซึ่งเป็นนักร้องประสานเสียง ได้ยืนร้องเพลงประสานเสียง บทเพลงพระราชนิพนธ์”สายฝน”ให้ทรงทอดพระเนตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯไปทอดพระเนตรใกล้ๆ และทอดพระเนตรจนการแสดงจบลงก่อนเสด็จฯกลับ ยังความปลามปลื้มแก่กลุ่มผู้ต้องขังและผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้

 ติดต่อได้ที่

       ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

       โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 8189

ขอขอบคุณ

ภาพประกอบและข้อมูล :  มติชนออนไลน์