TH  |  EN

กิจกรรมคลินิคโครงงาน และการนำเสนอผลงาน (ผ่านระบบออนไลน์)
โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร
รุ่นที่ 5 ปี 2567  วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567

     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมคลินิคโครงงาน และการนำเสนอผลงาน (ผ่านระบบออนไลน์)โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร รุ่นที่ 5 ปี 2567 ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านอาหารของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุน ให้ความรู้เพิ่มเติมและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ด้านอาหารที่นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติจริงเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงจนเกิดผลตามแผนงานที่กำหนด กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการ 152 คน ประกอบด้วยครู 56 คน และ นักเรียน 96 คน จาก 20 โรงเรียน