TH  |  EN

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์ : เพจผ้าย้อมดินภูเขาไฟ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์
ชื่อร้านค้า: เพจผ้าย้อมดินภูเขาไฟ

เครดิตโดย : สำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ดำเนินงานโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


        โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะงานอาชีพ เพื่อให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยอาชีพที่สุจริต และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ทั้งระบบ เพื่อให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพได้ และ ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกทักษะงานอาชีพและการจำหน่ายสินค้า รวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งโรงเรียนมีกิจกรรมงานอาชีพที่หลากหลาย เช่น ขนมอบ-ขนมไทย ผ้ามัดย้อม หมูหลุม ไข่เค็ม ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การทอเสื่อ ทอผ้า นวดฝ่าเท้า กาแฟและเครื่องดื่ม ปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ

        โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีเพิ่มรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดเกียวกับการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ และพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยเริ่มที่กลุ่มอาชีพผ้ามัดยอด ได้สร้างภัณฑ์ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ ร่วมกับชุมชนบ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยปราญชาวบ้าน (นางสมศรี และนางเฉลิม) ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมดินภูเขาไฟให้มีคุณภาพ และนำผ้าย้อมดินภูเขาไฟไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาจัดจำหน่ายออนไลน์ และจากการดำเนินงานพบว่านักเรียนสามารถจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น จึงจะมีการขยายผลไปสู่กลุ่มอาชีพอื่นๆ ให้เข้าสู่ธุรกิจออนไลน์ต่อไป

        ข้อมูลเพิ่มเติม: โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. เป็นกิจกรรมภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช