TH  |  EN

โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช ระยะที่ 2

เครดิตโดย : สำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ดำเนินงานโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


        มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

        ร่วมดำเนินงาน“โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.” ขึ้น เพื่อประยุกต์ใช้ไอซีทีในการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าของโรงเรียนหรือชุมชน สนับสนุนการทำธุรกิจออนไลน์ให้กับครู นักเรียน รวมถึงชุมชนในพื้นที่ ช่วยในการสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน และ/หรือนักเรียน ครอบครัว ชุมชน และเกิดการพัฒนาผู้เรียนด้านการทำธุรกิจออนไลน์ได้

        ในปี 2560 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 17 โรงเรียน และมีโรงเรียนที่มีผลงานเด่น 4 โรงเรียน ได้แก่ ราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน ราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร ศึกษาสเงคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย ราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรียนรัมย์ โดยตัวแทนผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้มาเล่าให้ให้ฟังถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานซึ่งทำให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวทางการทำ e-commerce ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ดีขึ้น และยังเกิดการต่อยอดในการ่วมมือกับชุมชน/บริษัทเอกชน ในการพัฒนาสินค้าและทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายได้ต่อไป

📣📣เข้าไปดูเพจกลางที่รวมสินค้าของโรงเรียน 17 แห่ง ได้ที่
        https://www.facebook.com/SmartSchoolOutlet

        หรือเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าขอที่มีผลงานเด่น 4 แห่ง ได้ดังนี้
        💓 ราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน
        สินค้าแนะนำ | ผ้าพันคอทอมือ ผ้าถุงทอมือ กระเป๋าย่าม
        https://www.facebook.com/phandoi56

        💓 ราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
        สินค้าแนะนำ | ผ้าพันคอย้อมคราม ผ้าเช็ดหน้า ผ้าคลุมไหล่
        https://www.facebook.com/KramSakonnakhon

        💓 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย
        สินค้าแนะนำ | กระเป๋าตังค์ปักมือ กาแฟ DDoi
        https://www.facebook.com/ddoi.chiangrai

        💓 ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์
        สินค้าแนะนำ | ผ้าพันคอย้อมดินภูเขาไฟ
        https://www.facebook.com/dinpukaufi