TH  |  EN

การประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย ภาคเหนือ

          โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. มีเป้าหมายหนึ่งที่จะมุ่งเน้นขยายเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคต่างๆ เพื่อร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานโครงการ และสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือ/สนับสนุนโรงเรียนในโครงการ และ/หรือ ชุมชนในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับโรงเรียนในโครงการและในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ได้มีการประชุมร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำบาง เพื่อหารือและร่วมวางแผนการดำเนินงานร่วมกันต่อไป