TH  |  EN

กิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าโครงการ “แม่ขนุน : การพัฒนาและขับเคลื่อน One Platform ส่งเสริมการซื้อ-ขายสินค้าและบริการ”

          มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าโครงการ “แม่ขนุน : การพัฒนาและขับเคลื่อน One Platform ส่งเสริมการซื้อ-ขายสินค้าและบริการ” ต่อยอดจากโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. และเรือนจำ/ทัณฑสถาน วันที่ 25 – 26 มกราคม 2566(ออนไลน์)มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของปี 2565 และวางแผนดำเนินงานปี 2566 ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ของโรงเรียน เพื่อการขายออนไลน์และให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้า กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้ารวมกิจกรรม 57 คน (ครู 24 คน, นักเรียน 22 คน, เจ้าหน้าที่เรือนจำ/ทัณฑสถาน 11 คน) facebook = คลิก