TH  |  EN

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ ในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 3 (สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมพีซี แกรนด์ พาเลซ จังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าอบรมรวม 79 คน ประกอบด้วย ครู 16 คน นักเรียน 36 คน จาก 6 โรงเรียน และอาจารย์ 8 คน นักศึกษา 19 คน

         กิจกรรมการอบรมดังกล่าวได้อบรมเกี่ยวกับการสร้างร้านค้าออนไลน์และท่องเที่ยวชุมชน (workshop) เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า การเขียน Story การทำบัญชีเบื้องต้น การจัดเก็บภาษี และการตลาดออนไลน์ และได้พาคณะครูไปศึกษาดูงานที่ KramSkon ซึ่งเป็นผู้ผลิต จำหน่ายสินค้าผ้าครามที่ มีการทำงานร่วมกับชุมชน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่  facebook