TH  |  EN

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย


             วันที่ 14 ธันวาคม 2559 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย เพื่อให้การสนับสนุนและติดตามความคืบหน้า โครงการ “ส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.” ตลอดจนให้คำปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา และเสนอแนะแนวทางทำธุรกิจออนไลน์ ตลอดจนในเชิงรุก ให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

             โรงเรียนศึกษาราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย ได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมงานอาชีพให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและนำสินค้าไปจำหน่ายระหว่างเรียน ตัวอย่างสินค้า เช่น งานเครื่องเงิน ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ตะกร้าสานที่บูรณาการในวิชาคณิตศาสตร์ และมีบริการสนามกอล์ฟและบ้านพักรับรองในโรงเรียน เป็นต้น โรงเรียนได้สร้างร้านค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการ ชื่อร้าน Ingphu52 (ร้านอิงภู52-เลย)

สามารถเข้าไปเยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้านักเรียนได้ที่ : คลิก

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก


รูปภาพ