TH  |  EN

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง วิทยาการข้อมูลร่วมกับโค้ดดิ้งผ่านสถานีวัดสภาพอากาศอุตุน้อย
และเว็บแอปพลิเคชัน PLAYGROUND ด้วยบอร์ด KidBright

วันที่ 29  สิงหาคม 2565   |คลิกดูการอบรมย้อนหลัง ep 1/2  ep 2/2 |
วันที่ 30  สิงหาคม 2565   |คลิกดูการอบรมย้อนหลัง|   
วันที่ 31  สิงหาคม 2565   |คลิกดูการอบรมย้อนหลัง|