TH  |  EN

กรรมการและคณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่

    เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2566 อาจารย์วันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับ นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ ผู้ทำงานมูลนิธิฯ ได้เดินทางไปจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามการเรียนการสอนของนักเรียนพิการสองคนที่เป็น “กรณีศึกษาพระราชทาน” คือ เด็กชายฮาริส ดาแมยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เด็กชายอับดุลวาเรส เปาะซูปายา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมทั้งนางสาวซูไฮนี ดาแมยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พี่สาวเด็กชายฮาริส ทั้งสามคนเป็นนักเรียนโรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส