TH  |  EN

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2565

   มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เป็นฝ่ายเลขานุการและคณะทำงานมูลนิธิฯ ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเห็นความสำคัญให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ให้มีโอกาสได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะและเข้าถึงกระบวนการการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้อย่างกว้างขวางตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ครูวิทยาศาสตร์หรือบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ รวมทั้งได้เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้มีการจัดกิจกรรมไปแล้ว 13 ครั้ง มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นพร้อมครูที่สอนวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ สำหรับการจัดกิจกรรมค่ายฯ ครั้งที่ 14 ในปี 2565 ได้ ดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมค่ายครั้งที่ 13 นับเป็นปีที่ 2 ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายเป็นรูปแบบออนไลน์

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมในพื้นที่เหมือนที่ผ่านมา โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 2 ส่วน คือ 1. การจัดอบรมครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้คุณครูได้เรียนรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่วิทยากรจะจัดกิจกรรมให้กับ นักเรียนในวันจัดค่ายฯ เพื่อคุณครูจะได้สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนให้เข้าถึงการทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในค่ายผ่านรูปแบบออนไลน์ได้อย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมายของการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม และ 2. การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการเห็นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย รวมทั้งมีผู้บริหารจากหน่วยงานร่วมจัดที่เกี่ยวข้องทั้งจาก อพวช. และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายและให้ เกียรติกล่าวสนับสนุนการจัดกิจกรรมค่าย กิจกรรมค่ายครั้งที่ 14 นี้ มีครูและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ จำนวน 155 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 56 คน และนักเรียน จำนวน 99 คน จากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและโรงเรียนเรียนร่วม จำนวน 17 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้นำกิจกรรมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมความรู้ทั้งฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา ที่ได้มีการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องต่อศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น มาจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในค่ายตลอดระยะเวลา 4 วัน น้อง ๆ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองอย่างเต็มที่ด้วยความสนุกสนาน โดยมีคุณครูคอยช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์และสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักเรียน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายรูปแบบใหม่ในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี ก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ สู่การเรียนรู้อย่างเท่าเทียม