TH  |  EN

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและ/หรือออทิสติก” ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2567 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จังหวัดปทุมธานี

        มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและ/หรือออทิสติก ให้กับครูในโรงเรียนนำร่องที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและ/หรือออทิสติกมาตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน ได้อบรมพัฒนาความรู้ด้านโค้ดดิ้งให้แก่ครูผู้สอนทั้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding) และการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยบอร์ด KidBright ตั้งแต่การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน จนไปถึงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว KidBright ที่มีการออกแบบสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและ/หรือออทิสติก รวมทั้งการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวสำหรับใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียนกลุ่มนี้
     ในปี 2567 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โครงการจึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและ/หรือออทิสติก” โดยมีครูและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและ/หรือออทิสติก จากโรงเรียนนำร่อง 10 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและ/หรือออทิสติก ที่มีศักยภาพในการเรียนโค้ดดิ้ง สามารถเรียนรู้โค้ดดิ้งทั้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์และการใช้คอมพิวเตอร์เขียนโค้ดคำสั่งต่าง ๆ เพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีความสามารถในการตัดสินใจและเป็นการสร้างสมาธิให้แก่นักเรียนกลุ่มนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปต่อยอดในการเรียนและการดำรงชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจและมีศักยภาพในการเรียนโค้ดดิ้งได้ดี สามารถต่อยอดความคิดไปสู่การพัฒนานวัตกรรมได้ต่อไป