TH  |  EN

ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 2565

   วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.30 น. คณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยครูที่รับผิดชอบแต่ละโครงการได้นำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2565 เช่น โครงการบัตรภาพพหุภาษา โครงการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งด้วยบอร์ด KidBright โครงการฝึกพูด เป็นต้น โดยแต่ละโครงการมีผลการดำเนินงานที่ดี ผู้บริหารและครูให้ความใส่ใจในการดำเนินงานเป็นอย่างดี

Facebook | คลิก