TH  |  EN

ติดตามกรณีศึกษา จ.นราธิวาส 2565

     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยนางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ และนางสาวมนทกานติ์ ใหม่แท้ คณะทำงานของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามราชดำริฯ ได้ประชุมร่วมกับนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือคนพิการกรณีศึกษาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย นางสาวตอยยีบะห์ สือแม และเด็กชายฮาริส ดาแมยี คนพิการปราศจากแขนและขาทั้งสองข้างตั้งแต่กำเนิด เด็กชายอับดุลวาเรส เปาะซูปายา คนพิการปราศจากขาทั้งสองข้างตั้งแต่กำเนิด และเด็กชายอัลฟุรกรณ์ หามะ คนพิการปราศจากแขนและขาทั้งสองข้างขาดหายบางส่วนตั้งแต่กำเนิด นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวในการประชุมครั้งนี้ว่า ต้องขอขอบคุณหน่วยงานทุก ๆ หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการดูแลน้อง ๆ ผู้พิการ กรณีศึกษาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งช่วยสอดส่องดูแล พัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของผู้พิการให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอขอบคุณคณะมูลนิธิโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ให้ความสำคัญและลงพื้นที่ติดตามน้อง ๆ ผู้พิการ ในจังหวัดนราธิวาส ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่ เศรษฐกิจครอบครัว ด้านการศึกษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้น้อง ๆ ผู้พิการเหล่านี้ ได้รับโอกาสที่ดีจากสังคมต่อไป โดยในการประชุมมีหัวข้อประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญ อาทิ เรื่องการเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของเด็กชายฮาริสและเด็กชายวาเรส เรื่องการทำงานของนางสาวตอยยีบะห์ เรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของเด็กชายอัลฟุรกรณ์ เป็นต้น ในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้รับฟังและน้อมรับข้อเสนอแนะในที่ประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ และพร้อมปฏิบัติภารกิจหน้าที่เพื่อให้น้อง ๆ พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจครอบครัว หรือทางด้านการศึกษาในอนาคต ทั้งยังสั่งการกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ให้จัดทำคู่มือในการดูแลและป้องกันสตรีก่อนแต่งงานและก่อนตั้งครรภ์เพื่อเป็นการป้องกันความพิการตั้งแต่กำเนิดร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้เป็นไปตามระเบียนแบบแผนเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ คณะทำงานมูลนิธิฯ มีแผนจะลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2565 โดยมีคณะทำงานของกาชาดจังหวัดนราธิวาสและคณะทำงานของพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดนราธิวาส ช่วยประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่แต่ละอำเภอเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือต่อไป