TH  |  EN

ติดตามงาน IT โรงเรียนพิการ ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร

   เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ขอเข้าไปเยี่ยมชมและติดตามโครงการพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษา และโครงการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการด้วยบอร์ด KidBright

Facebook | คลิก