TH  |  EN

จัดอบรมหลักสูตร “การขายสินค้าออนไลน์”

    โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ธนาคารฮ่องกง แอนด์ เซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ธนาคาร HSBC) และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ดำเนินงาน “โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของครูและเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม” มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะสื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน รวมถึงเรียนรู้การบริหารจัดการการเงิน และให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับช่วงวัย ได้จัดอบรมหลักสูตร “การขายสินค้าออนไลน์” ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ให้แก่เยาวชนและครู ของสถานพินิจฯ / ศูนย์ฝึกฯ ทั้งสิ้น 21 แห่ง จำนวน 200 คน โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ ทำความเข้าใจว่าลูกค้าคือใคร ทำให้เยาวชนทราบถึงเป้าหมายหลักของการตลาด และหลักการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการและแนะนำเทคนิคการทำการตลาด เช่น การทำโปรโมชั่น การทำประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนลูกค้า