TH  |  EN

กิจกรรม Show & Share : วันปล่อยของ น้องขอโชว์
สำหรับ เด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกฯ สถานพินิจฯ

     วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม Grand Palazzo ชั้น7 อาคารแกรนด์พาลาซโซ่ โรงแรมพาลาซโซ่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ธนาคารฮ่องกง แอนด์ เซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่นจำกัด (HSBC) และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดกิจกรรม Show & Share : วันปล่อยของ น้องขอโชว์ สำหรับ เด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกฯ สถานพินิจฯ ซึ่งกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจาก ธนาคารฮ่องกง แอนด์ เซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่นจำกัด (HSBC) โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการการเงิน การออมเงิน การใช้สื่อเทคโนโลยีในยุคนี้เพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อสื่อสารสาธารณะ รวมถึงใช้ในการสร้างเสริมรายได้หรือประกอบอาชีพ และเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการใช้นวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียน สามารถชี้แนะนักเรียนในการใช้สื่ออย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ ทั้งให้ครูได้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการการเงิน การออมเงิน ได้ดียิ่งขึ้น สามารถชี้แนะเด็กนักเรียนได้ ภายในงานมีสถานพินิจฯ/ศูนย์ฝึกฯ จำนวน 14 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวถึงความมีส่วนร่วมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และได้รับเกียรติจาก คุณทุย ถิ ทู โง้ หัวหน้าแผนกการค้าระหว่างประเทศ ธนาคารเอชเอสบีซี กล่าวถึงการสนับสนุนโครงการ โดยภายในงานมีสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกฯ จำนวน 14 แห่งเข้าร่วมงาน
Fackbook | คลิก